Черкаський державний технологічний університет
,
,

Фахові видання
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Число 28 Випуск 12

 
   ЗМІСТ

Лазуренко В. М. Історіографія проблеми становлення та життєдіяльності селянських фермерських господарств України в добу непу (1921 – 1929 рр.)

  7

Докашенко В. М. Профспілки та організація літнього відпочинку школярів. До характеристики політичних граней «відлиги»

 22
Храмова-Баранова О. Л., Баранов Г. О. Вплив національних традицій на розвиток візуальної культури в Україні  38

Федоренко Я. А. Розвиток та проблеми функціонування закладів дошкільної та загальної шкільної освіти в українському селі в кінці ХХ - на початку ХХІ століття 

 45
Чубіна Т. Д.  Життя на грані фолу: Щенсний Єжи Потоцький   52

Косяк С. М. Роль німецького колоніального союзу у формуванні ідеології німецького експансіонізму 

 65

Горенко Л. М. Проблематика історіографічного огляду питань поміщицького землеволодіння на Правобережній Україні в ХІХ – на початку ХХ ст

 73

Спіркіна О. О. Культурно-мистецьке життя Черкаської області у перше десятиріччя незалежності України у контексті національного відродження: джерелознавчий аналіз

 84

Чупанова Д. О. Фразеологічний фонд мови в матеріалах черкаської преси 

 92

Коваленко-Чукіна І. Г. Діяльність природоохоронних організацій та їх вплив на розвиток Партії Зелених 

 99

Томіленко А. Г. Створення та розвиток державної системи превентивних протипожежних заходів в Україні у другій половині 20-их – 30-ті роки ХХ століття

 109

Філас В. М. Візуальний «сплеск» у Північному Причорномор’ї у 20–40-х рр. XIX ст.: сутність та виконавці 

 119

Портянко Т. М., Ротте С. В., Пшенишна Н. М. Аналіз історичних аспектів розвитку техногенної безпеки 

 128

Яшан О. О. Черкащина під владою окупантів в 1941–1944 рр. (за матеріалами «усної історії») 

 137

Котельницький Н. А. Політична боротьба ліберальної опозиції у земських інституціях північної України (80 рр. ХІХ ст.) 

 143

Лазуренко О. Г. Застосування громадської відповідальності в товариських судах Української РСР в 1960-х роках 

 152

Волошин І. В. Роль спеціалізованої сільськогосподарської мережі «Добробут» у розвитку молочної галузі Української СРР в добу непу 

 160
Тренкін Ю. В. Кредитна кооперація як важлива складова економічного розвитку селянських господарств в період непу   167
Тептюк Л. М. Нарис життєвого шляху Анни Іконникової – талановитого педагога та дослідника   175

Семененко М. Г., Стадник І. Ю. Об’єктивні знання та суб’єктивне трактування радянською медициною токсикології та клініки отруєнь селян хімічними речовинами в 50-60-х рр. ХХ ст. в УРСР 

 182

Морозов А. Г., Махиня О. М. Способи та засоби охорони авторських прав у всесвітній мережі Інтернет 

 193
Ілляшенко Ю. Ю., Лисенко А. І. Особливості методики викладання навчальної дисципліни «Історія стародавнього світу» для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 032 «Історія та археологія»   199

Худолей О. С. «Історія України з найдавніших часів до кінця XIV століття»: застосування інтерактивних методів навчання в процесі викладання дисципліни 

 206
Про авторів 212