Черкаський державний технологічний університет
,
,

Фахові видання
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Число 25 Випуск 9

ЗМІСТ

     

Бушин М. І., Чубіна Т. Д., Спіркіна О. О. До питання висвітлення особливостей перебування українців в іноетнічному середовищі (на прикладі східної української діаспори наприкінці ХХ ст.)

  5  

Лазуренко В. М. Політика державного кредитування українських фермерів у добу НЕП

 

14

 

Синявська Л. І. Розгортання страйкового руху в кам’яновугільній промисловості Донецького регіону у роки Першої світової війни

 

25

 

Ніколаєць К. М. Конкуренція у сфері житлового будівництва в Україні на початку ХХІ ст

 

37

 

Косяк С. М. Утворення та діяльність Німецького флотського союзу

 

48

 

Чепурда Г. М. Формування нормативно-правової бази та практичних рекомендацій до здійснення «Великого плану перетворення природи»

 

58

 

Cтадник І. Ю., Лисенко А. І., Таран Є. О. Діяльність жіночих наукових організацій в період розбудови сучасного українського суспільства (90-ті роки ХХ – поч. ХХІ ст.)

 

71

 

Томіленко А. Г. Підготовка кадрів у галузі пожежної безпеки в Україні у 20–30-х роках ХХ століття

 

75

 

Яшан О. О., Ілляшенко Ю. Ю. Політика нацистського режиму щодо етнічних німців України

 

85

 

Худолей О. С., Тептюк Л. М. Зміни та перспективи пам'яткоохоронної справи незалежної України: історіографія проблеми початку ХХІ століття

 

90

 

Голуб О. О. Причини демографічної кризи в Україні та шляхи її подолання

 

98

 

Кивгила І. Г. Трансформація поглядів на завдання сільськогосподарського кредиту у працях вчених-аграріїв доколгоспного періоду (1921 – 1929 рр.)

 

107

 

Пшенишна Н. М., Портянко Т. М., Ротте С. В. Державне управління охороною праці: історія становлення та сучасні тенденції

 

118

 

Осипенкова І. І., Чепурна О. Л., Строкань А. С. Внесок академіка Олексія Баха в розвиток вітчизняної науки

 

126

 

Чупанова Д. О. Вплив засобів масової iнформацiї на суспільну свідомість українців (1991 – 2015 рр.)

 

132

 

Калініченко К. С. Історико-культурна спадщина Черкащини як ресурсний потенціал розвитку туристичної галузі

 

139

 

Лазуренко Ю. М. Історіографія розвитку продуктивних сил селянських господарств 1920-х років в добу незалежності

 

148

 

Храмова-Баранова О. Л., Суржиков І. В. Деякі аспекти історії візуальної культури України в питаннях національного самоусвідомлення

 

158

 

Капустян Г. Т. Рецензія на монографію: Чепурда Г. М. Великий план перетворення природи на теренах України (1948 – 1965 рр.)

 

166

 

Документи Історико-соціологічного центру «Черкащина крізь призму усної історії»

 

168

 

Про авторів

 

176