Версія для друку

Вимоги до структури та оформлення матеріалів до "Гуманітарного вісника»

Нравится

1.Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, службова і домашня адреси з поштовим індексом, контактний телефон, e-mail.

2. Наукова стаття повинна містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

3. Оформлення статті:

– УДК;

–прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), вчений ступінь, вчене звання, (українською, англійською мовами);

– назва статті та анотація українською, англійською мовами; анотація повинна бути структурованою, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки; анотація англійською мовою повинна бути розширеною (900–1000 знаків);

-                     для Веб–сайту збірника обов’язкове резюме статті англійською мовою не менше як 4000 знаків. Резюме статті повинно бути структуроване, містити мету дослідження та застосовані методи, основні одержані висновки.

– ключові слова українською, англійською мовами;

- обов’язковий список використаних джерел у кінці статті; після списку використаних джерел надається цей же список джерел латинським алфавітом;

- обсяг статті – до 25 тис. знаків.

- на окремому аркуші подається інформація про автора (авторів) - прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів), вчений ступінь, вчене звання, посада і місце роботи, e-mail (українською, англійською мовами);

4. Вимоги для оформлення тексту: всі поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм. Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ.

В тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразку: «».

5. Посилання на джерела в тексті подаються за таким зразком:[7,с.123], де 7– номер джерела за списком використаних джерел, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1;4;8] або [2,с.32;9,с.48;11,с.257]. Посилання на архівні джерела – [15,арк.258,231зв]. 

6. Стаття подається мовою оригіналу (українською, англійською, німецькою, польською) у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word for Windows чи електронною поштою та в роздрукованому вигляді.

7. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією кандидата, доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг з протоколу подається у сканованому вигляді електронною поштою. 

8. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, а також літературне виправлення статті (зі збереженням головних висновків та стилю автора). Редколегія може не поділяти поглядів авторів.