Черкаський державний технологічний університет
,
,

Збірник наукових праць «Вісник ЧДТУ»
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Вісник ЧДТУ Серія: Технічні науки Вимоги до Вісника

Вимоги до Вісника

Вимоги

до ПОДАННЯ і оформлення статей

у збірнику наукових праць «Вісник ЧДТУ. Серія: Технічні науки»

«Вісник Черкаського державного технологічного університету» є фаховим виданням із технічних наук (перереєстрований 16.12.2009 р., № 1-05/6; Бюлетень ВАК України. – 2010. – № 12). Редакційна колегія запрошує до співробітництва вчених та науковців.

До публікації приймаються статті, оформлені згідно з редакційними вимогами, які присвячені актуальним проблемам сучасної науки й розвитку інженерно-технологічної сфери, що раніше не публікувалися та не подані до розгляду в інші видання. Тематика: інформатика, обчислювальна техніка та інформаційні технології, автоматика, машино- і приладобудування, радіотехніка і телекомунікації, механіка, будівництво, хімічні технології, екологічна безпека, управління проектами,  впровадження сучасних технологій в освіті, науці, техніці, економіці.

Мови публікацій: українська, англійська, російська; обсяг: 4 – 8 стор. авторського тексту.

Періодичність випуску – чотири рази на рік, по мірі комплектації.

Електронна версія збірника надсилається до Національної бібліотеки ім. В. І.Вернадського НАНУ, розміщується на сайті видання та в бібліотеці університету.

Автори статей несуть відповідальність за зміст поданого матеріалу, достовірність фактичних / статистичних даних, точність власних імен та інших відомостей, коректність посилань, дотримання авторського права при оприлюдненні наукових розробок, а також за розголошення державної таємниці стосовно матеріалів, що не підлягають відкритій публікації, згідно з чинним законодавством України.

Гонорар авторам наукових статей не виплачується. Про оплату послуг, включно із  виготовленням одного авторського друкованого примірника, автори повідомляються після прийняття редакцією позитивного рішення щодо публікації статті. Статті англійською мовою приймаються і публікуються без оплати. Автори (співавтори), що бажають придбати друковані примірники,  оплачують їх додатково.

Адреса редакції: ЧДТУ, ІІ корпус, к. 246, бульвар Шевченка, 460, м. Черкаси, 18006.

Відповідальний секретар: Мельник Ігор Валерійович

(конт. тел. (0472) 73-02-29, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

Реквізити: ЧДТУ. Код: 05390336 р/р 31259319200612 ГУДКСУ в Черкаській області.

МФО 820172 (за публікацію статті у «Віснику ЧДТУ», вказати прізвище та ініціали автора)

 

Перелік необхідних супровідних документів:

- Заява про оприлюднення наукових розробок (якщо кілька співавторів – можна одну на всіх), підписана всіма співавторами; підписи мають бути завірені за місцем роботи, що стаття є власною розробкою, раніше ніде не публікувалась та не знаходиться на розгляді в інших виданнях; всі співавтори дають свою згоду на публікацію матеріалів статті у ВІСНИКУ ЧДТУ із розміщенням інформації в електронному вигляді на сайті збірника, сайтах бібліотек та наукометричних баз, а також на обробку персональних даних.

- ДВІ РЕЦЕНЗІЇ (рекомендації до друку), підписані двома профільними (за тематикою статті) професорами із ДВОХ РІЗНИХ організацій. Статті авторів, що мають науковий ступінь доктора технічних наук, не рецензуються;

- два примірники статті, чітко роздруковані на лазерному принтері, підписані автором (усіма співавторами) на одному примірнику;

- електронна копія статті;

- експертний висновок додається від організації, де працює автор (хоча б один із співавторів);

- на окремому аркуші в одному примірнику подаються дані про авторів: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, сфера наукових інтересів, повна поштова адреса, електронна адреса, службовий та домашній телефони.

Усі супровідні документи повинні бути подані українською  мовою. Рецензії російською мовою допускаються для статей авторів із близького зарубіжжя, англійською –  для публікацій зарубіжних авторів і закордонних рецензентів.

Стаття приймається до розгляду та проходження внутрішньої рецензії тільки за наявності повного пакета документів.

 

У науковій статті мають бути наявні такі необхідні елементи:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх джерел досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
  • формулювання мети роботи (дослідження);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з даного дослідження і перспективи подальшого розвитку у даному напрямку. 

 

Вимоги до авторського оригіналу статті

Блок 1 – у верхньому лівому кутку вказується шифр УДК. Нижче друкуються ініціали та прізвище (жирним шрифтом), науковий ступінь і вчене звання, посада автора, назва та адреса організації (закладу), де працює автор (співавтор), електронна пошта автора (співавтора). Назва статті друкується великими літерами (розмір 11), жирним шрифтом по центру сторінки, під нею –авторська анотація мовою оригіналу статті (мінімум 900 знаків), ключові слова.

Блок 2 – інформація Блоку 1 в романському алфавіті (транслітерація та переклад відповідних даних) в тій же послідовності: автори латиницею (транслітерація), назва та адреса організації, заголовок (в заголовку статті можна використовувати тільки загальноприйняті скорочення; в перекладі заголовку статті англійською мовою не повинно бути транслітерації з російської (української) мови, крім назв власних імен, які неможливо перекласти, приладів та інших об’єктів, що мають власні назви; також не використовується сленг, відомий тільки вузьким спеціалістам. Це також стосується і структурованого реферату та ключових слів).

Блок 3 – повний текст статті мовою оригіналу (українська чи інша).

Блок 4 – перелік літератури мовою оригіналу(назва «Список літератури»). Кількість посилань – не менше 10. На всі прізвища, зазначені в огляді на початку статті, мають бути посилання. Бажано посилатися на актуальні праці зарубіжних і вітчизняних науковців, опубліковані за останні п’ять років у виданнях, що входять до провідних міжнародних наукометричних баз даних. Посилання на власні праці авторів – у разі необхідності, не більше трьох джерел. Перелік літератури українською (російською) мовою має бути оформлений за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1-2006. Обов'язковими є посилання: на джерела статистичних даних; на роботи авторів, прізвища яких зустрічаються у тексті публікації (першоджерела мовою оригіналу чи перекладні видання).

Блок 5 – перелік літератури в романському алфавіті (назва “References”).

Пристатейний бібліографічний список повторюється в найпоширенішому міжнародному форматі, т.зв. Гарвардському стилі – в романському алфавіті.

Приклад бібліографічного опису статті (References):

Kulikov, V. A., Sannikov, D. V. and Vavilov, V. P. (2008). The use of acoustic method of free oscillations for diagnostics of reinforced concrete foundations of contact networks. Defektoskopiya, (7), рр. 40-49 (іn Rus.).

Приклад бібліографічного опису статті з електронного журналу:

Swaminathan, V., Lepkoswka-White, E. and Rao, B. P. (1999) Browsers or buyers in cyberspace? An investigation of electronic factors influencing electronic exchange [Internet]. Journal of Computer-Mediated Communication,  Vol. 5, No. 2. Available from:

Приклад посилання на публікацію в матеріалах конференції:

Epimakhov, V. N., Pankina, E. B. and Oleinik, M. S. (2015) The study of the possibility of using Cambrian clay for reprocessing and burying radioactive wastes. In: the 3rd Interdisciplinary Sci.-Techn. Conf. on the problems and prospects for development of chemical and radiochemical monitoring in atomic energy (Atomenergoanalitika-2015). Kyiv, pp. 134-137 (іn Ukr.).

Сайти програм для створення бібліографічних описів латиницею:

http://www.easybib.com/

http://www.sourceaid.com/                               

Транслітерації підлягають: ініціали та прізвища авторів, назви періодичних видань та ін. Місце видання і видавництво вказуються відповідно до офіційних аналогів в англійській мові. Тільки за відсутності достовірних відомостей про офіційні найменування видавництв і організацій, у яких опублікований даний матеріал, дозволяється виконання транслітерації. Для автоматизації процесу транслітерації рекомендується використання широко розповсюджених онлайн-сервісів (наприклад, http://ukrlit.org/transliteratsiia).

Блок 6 – розширений структурований реферат (від 0,5 до 1 сторінки) та ключові слова (5-10) – англійською мовою. Структурований реферат повинен мати обсяг від 150 до 300 слів (не менш як 16 рядків) та має містити наступні елементи: вступ, мета роботи, постановка проблеми, виклад основного матеріалу статті, результати та їх обговорення, висновки та рекомендації.

Для англомовних статей бажано додати переклад структурованого реферату українською чи російською мовами.

 

Вимоги до електронної копії статті

 

Стаття з бібліографією та структурований реферат мають бути в одному файлі, названому за прізвищем автора (першого співавтора). Метадані про авторів, інші супровідні документи додаються окремими файлами.

Поля: верхнє, праве, ліве – 2,5 см; нижнє – 3 см.  Міжрядковий інтервал: 1.

Редактор: MSWord. Гарнітура: TimesNewRoman, кегль (розмір) – 11.

Текст статті оформлюється в дві колонки, абзацний відступ – 1 см.

Використання в статті запозичень з інших джерел має супроводжуватись посиланням.

Формули потрібно набирати у вмонтованому в MSWord редакторі формул Equation, мінімальний розмір індексів формул – 8.

Таблиці слід створювати за допомогою табличних функцій редактора MSWord.

Рисунки можуть бути виконані у вмонтованому в MSWord графічному редакторі та обов’язково згруповані; також можлива вставка об’єктів у графічному форматі (pcx, jpg, bmp, tif, gif  і т.ін.).

Не допускається використання сканованих схем, графіків, таблиць та діаграм.

Підрисункові підписи набираються жирним шрифтом, розмір – 10.

 

Статті друкуються в авторській редакції. Авторські оригінали, що не відповідають зазначеним вимогам, не приймаються до розгляду. Рукописи підлягають додатковому редакційному рецензуванню. Редакція залишає за собою право на незначне редагування і скорочення, зі збереженням головних висновків і авторської стилістики. Прорецензована стаття може бути повернута автору на доопрацювання. Відхилений оригінал авторові не повертається.

Питання оплати публікації вирішується редакцією після включення статті до чергового випуску. Про рекомендацію статті до друку та вартість публікації редакція повідомляє авторів додатково.

Порядок отримання авторського примірника і відбитка статті

Авторський відбиток верстки статті надсилається електронною поштою за вимогою. У разі виникнення суттєвих зауважень можливе внесення змін за узгодженням з редакцією.

Один авторський друкований примірник збірника видається чи надсилається автору (співавтору, чиє прізвище зазначено у заяві чи квитанції про оплату) відповідальним секретарем редакції або уповноваженою особою.

Можна окремо замовити додатковий друкований примірник за собівартістю виготовлення, а також електронну версію випуску (кількох випусків).

 

 Редколегія