Черкаський державний технологічний університет
,
,

Збірник наукових праць «Вісник ЧДТУ»
Черкаського державного технологічного університету

Бібліотека ЧДТУ

Ви тут: Вісник ЧДТУ Серія: Технічні науки Надходження за 2017-й рік Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №3 за 2017-й рік

Збірник наукових праць Вісника ЧДТУ №3 за 2017-й рік

Титулка

Наукове видання

ЗМІСТ


Рудницький В. М., Сисоєнко С. В., Мельник О. Г., Пустовіт М. О. Дослідження методу
підвищення стійкості комп’ютерних криптографічних алгоритмів .............................................5


Прокопенко Т. О., Прокопенко В. А. Комплексний підхід до оцінювання ефективності
технологічного комплексу неперервного типу................................................................................10


Підгорний М. В., Тимченко А. А. Наукові засади та методи системних досліджень
логістичних процесів на транспорті.................................................................................................16


Крезуб В. І. Розробка структури інформаційної системи оцінки ефективності
підприємств хімічної промисловості ...............................................................................................22


Базіло К. В., Бондаренко Ю. Ю., Заїка В. М., Петренко С. Ф. П’єзоелектричні
перетворювачі для оцінки небезпек навколишнього середовища .................................................28


Филимонов С. А., Базило К. В., Бондаренко Ю. Ю., Батраченко А. В.,
Филимонова Н. В. Создание высокоэффективного интеллектуального комплекса
для разработки и исследования пьезоэлектрических компонентов в приборостроении,
медицине и робототехнике................................................................................................................33


Лепський В. В. Ідентифікація цінностей стейкхолдерів проектів проектно-орієнтованого
медичного закладу..............................................................................................................................44


Черненко Ю. В., Семко І. Б. Особливості управління проектами розвитку
в інжинірингових компаніях енергорозподільчої галузі ................................................................52


Батраченко О. В. Пошук перспективних шляхів розвитку технічної системи
на основі методики статистичних даних .........................................................................................57


Тимченко А. А. Системний аналіз процесів та моделей взаємозв’язків і взаємодій.
Лінійні динамічні системи ................................................................................................................65


Білик Л. І., Чемерис І. А., Старовойтенко Н. В. Екологічна компетентність студентів
технологічного університету: виклик часу та реальний стан........................................................72


Капітан Р. Б. Розробка онтологічних моделей визначення технічного стану
виробничого обладнання на поліграфічному підприємстві .........................................................79